Σοσιοκρατία

Τα επαγγελματικά προσόντα μου

Είμαι απόφοιτος Σοσιοκρατική συντονίστρια και Σοσιοκρατική Ειδικός.

Από το φθινόπωρο του 2018 προσφέρω τις γνώσεις και ικανότητές μου ως συντονίστρια σε διάφορες ομάδες που αναζητούν μία αποτελεσματικότερη διεργασία λήψης αποφάσεων, ή σε ομάδες – μέρη οργανισμών με Σοσιοκρατική δομή.

 

Από τον Ιανουάριο του 2020 εφαρμόζω τις τεχνικές αυτές, ως Σοσιοκρατική Ειδικός. Από τον Ιούνιο του 2022 είμαι Πιστοποιημένη Ειδικός της Σοσιοκρατίας (ΠΕΣ).

 

Είμαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Κέντρου Σοσιοκρατίας, και μπορώ να παρέχω την υπηρεσία της εφαρμογής και του συντονισμού με βάση τη Σοσιοκρατία στα Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά.

 

Η προσφορά μου

Προσφέρω την υπηρεσία εφαρμογής της σοσιοκρατίας σε ποικίλα πλαίσια, ώστε οργανισμοί και άτομα να αποκτήσουν τη δομή μέσα στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν και να εργαστούν μαζί με εναν νέο τρόπο, με τον οποίο όποιος/α θέλει να αναλάβει ευθύνες προς τον κοινό στόχο, να μπορεί. 

Ο καθένας και η καθεμία, ανεξαρτήτως ηλικίας, προέλευσης, ικανοτήτων, γλώσσας, θα αναγνωρίζεται και θα ακούγεται, θα μπορεί να προσθέσει τη δική του/της προσωπική δυναμική, τις γνώσεις, τις ικανότητες στην ομάδα - πάντα προς την επίτευξη του κοινού στόχου του οργανισμου.

Με την εμπειρία μου με πολλές διαφορετικές ομάδες και εφαρμόζοντας τη Σοσιοκρατία σε 3 γλώσσες, θα υποστηρίξω τη διαδικασία αυτή καταλλήλως.

 

Τι είναι η Σοσιοκρατία

Η Σοσιοκρατία είναι ένα ολιστικό σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης οργανισμών. Βασίζεται σε αρχές, μεθόδους και μία δομή που δημιουργούν ένα ανθεκτικό και συνεκτικό σύστημα. Βασίζεται στη διαφάνεια, την ευρύτητα και χωρίς εξαιρέσεις συμμετοχή, την ατομική ευθύνη και ανάληψη ευθυνών, για να αυξήσει την αρμονία, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των ομάδων.

Η Μέθοδος του Κύκλου της Σοσιοκρατίας αναπτύχθηκε στην Ολλανδία από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό και επιχειρηματία Gerard Endenburg και βασίζεται στο έργο των Ειρηνιστών και εκπαιδευτικών Betty Cadbury και Kees Boeke και πρόκειται για μια πρόσφατη προσέγγιση της μεθόδου.

 

Σε ποιους/ες απευθύνεται η Σοσιοκρατία

Η Σοσιοκρατική μέθοδος μπορεί να βοηθήσει πολλές ομάδες να αποκτήσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων.

Όσον αφορά οργανισμούς, εταιρίες, σχολεία, η Σοσιοκρατική δομή πέρα από το να αυξήσει την αποδοτικότητα, βοηθά στη διαφάνεια των διαδικασιών, και στην υπευθυνότητα και υποστηρικτικότητα των μελών.

 

Οι 4 βάσεις της Σοσιοκρατίας

Ο σοσιοκρατικός οργανισμός αποτελείται από μια ιεραρχία αυτόνομων κύκλων. Κάθε κύκλος αναλαμβάνει την ευθύνη να φέρει εις πέρας, να αξιολογήσει και να ελέγξει τις διαδικασίες για να πετύχει τους στόχους του. Αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων μέσα στις πολιτικές του ευρύτερου οργανισμού. Οι κύκλοι είναι επίσης υπεύθυνοι για την εξέλιξή τους και την εξέλιξη του κάθε μέλους τους.

 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση, όταν δεν υπάρχουν άλλες "βαρυσήμαντες ενστάσεις", όταν δηλαδή, υπάρχει εμπεριστατωμένη συγκατάθεση από όλα τα μέλη. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες, συζητήσιμες και βασισμένες στην ικανότητα του ενισταμένου να εργασθεί παραγωγικά για τους στόχους της ομάδας. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν τακτικές πολιτικές λαμβάνονται με συγκατάθεση, αν και η ομάδα μπορεί να συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει μια άλλη μέθοδο λήψης αποφάσεων.

 

Κάθε κύκλος είναι διπλά συνδεδεμένος με τον επόμενο υψηλότερο κύκλο. Ο αρχηγός η διεύθυνση ενός κύκλου είναι εξ ορισμού μέλος του επόμενου υψηλότερου κύκλου και ταυτόχρονα εκπροσωπεί τον ευρύτερο οργανισμό στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του κύκλου του οποίου είναι υπεύθυνος. Ακόμα, κάθε κύκλος εκλέγει έναν αντιπρόσωπο, που θα εκπροσωπεί τις θέσεις του κύκλου του στον επόμενο υψηλότερο κύκλο.

 

Μέσα από την ανοιχτή ψήφο, τα άτομα εκλέγονται για τα εκάστοτε καθήκοντα. Τα μέλη του κύκλου προτείνουν τους εαυτούς τους ή άλλα μέλη και παρουσιάζουν τα επιχειρήματα για αυτή τους την επιλογή. Μετά από συζήτηση, τα μέλη μπορούν να αλλάξουν τις προτάσεις τους (κάτι που γίνεται συχνά), και ο συντονιστής της συζήτησης θα προτείνει την εκλογή του ατόμου για το οποίο έχουν διατυπωθεί τα δυνατότερα επιχειρήματα. Τα μέλη του κύκλου μπορούν να προχωρήσουν σε ενστάσεις, οπότε ακολουθεί περαιτέρω συζήτηση, ή ο κύκλος δίνει την συγκατάθεσή του για την πρόταση. 

 

Περισσότερες πληροφορίες (στα Ελληνικά: www.sociocracy.gr | (στα Γερμανικά): https://soziokratiezentrum.org


Sociocracy

My qualification

I am a Sociocracy facilitation graduate and a certified Sociocratic Expert.

 

Since Autumn 2018 I have been offering my skills as a facilitator in different groups who asked for a more effective decision making process, or in groups who are part of a Sociocratically structured organisation.

 

Since January 2020 I have also been offering my skills as a Sociocratic Expert, doing implementation in organisations. In June 2022 I have been certified as a Certified Sociocratic Expert CSE.

 

I am one of the founding members of the Greek Sociocracy Center and can provide Sociocratic facilitation and implementation in Greek, English and German.

 

My offers

I offer sociocratic implementation to give organisations and also individuals the structure in which they can grow and work together in a new way, in which everyone who wants to take responsibility for the common aim can do so.

Everyone (regardless of age, origin, skills, language) will be seen and heard, can add his/her potential, knowledge and skills - always with regard to the common aim of the organisation.

With my experience in many different groups and my experience with Sociocracy in 3 languages I will accompany this process.

 

What is Sociocracy?

Sociocracy is a whole systems approach to designing and leading organizations. It is based on principles, methods, and a structure that create a resilient and coherent system. It relies on transparency, inclusiveness, and accountability to increase harmony, effectiveness, and productivity in groups.

 

The Sociocratic Circle-Organization Method (SCM) was developed in the Netherlands by electrical engineer and entrepreneur Gerard Endenburg, is based on the work of peace activists and educators Betty Cadbury and Kees Boeke and is a recent instance of the approach.

 

For whom is Sociocracy?

Sociocratic facilitation can help many groups to be more efficient in decision making. The Sociocratic structure can help organisations, companies and schools to be more efficient, but also to be more transparent and to have more responsible and supportive members.

 

The four basic principles of Sociocracy

The Sociocratic organization is composed of a hierarchy of autonomous circles. Each circle has the responsibility for executing, measuring, and controlling its own processes in achieving its goals. It governs a specific domain of responsibility within the policies of the larger organization. Circles are also responsible for their own development and for each member's development.

 

Decisions are made by consent, when there are no remaining "paramount objections", that is, when there is informed consent from all participants. Objections must be reasoned, argued and based on the ability of the objector to work productively toward the goals of the organization. All policy decisions are made by consent, although the group may consent to use another decision-making method. 

 

Every circle is double-linked with the next higher circle. A circle's operational leader is by definition a member of the next higher circle and represents the larger organization in the decision-making of the circle they lead. Each circle also elects a representative to represent the circle’s interests in the next higher circle. 

 

Individuals are elected to roles and responsibilities in an open election. Members of the circle nominate themselves or other members of the circle and present reasons for their choice. After discussion, people can (and often do) change their nominations, and the discussion leader will suggest the election of the person for whom there are the strongest arguments. Circle members may object and either there is further discussion or the circle gives a consent to the suggestion. 

 

More information (in Greek): www.sociocracy.gr | (in German): https://soziokratiezentrum.org