Φυγή και μετανάστευση

Έχοντας το προνόμιο να έχω  μεγαλώσει στην Ευρώπη και με το πλεονέκτημα του Ευρωπαϊκού διαβατηρίου, δούλεψα δίπλα σε ανθρώπους από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα:

Με τη 2η/ 3η γενιά των μεταναστών εργατών που ήρθαν στη Γερμανία, με πρόσφυγες από τη Βοσνία στο Μόναχο, μετά το 2015 με πρόσφυγες από τη Συρία, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες στο Μόναχο και στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι τώρα έχω ασχοληθεί με διάφορα έργα.

 

 

Η προσφορά μου

 

Εργασία με παιδιά πρόσφυγες

Με στόχο μου να βοηθήσω στην πράξη έκανα μια επιπλέον διετή μαθητεία  (2016/2017) στην  ολοκληρωμένη θεραπεία τραύματος για παιδιά και εφήβους.  Ανακάλυψα πως μέσα σε μικρές ομάδες, τα παιδιά μπορούν να έχουν το χρόνο και το  χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τα όνειρά τους, τους φόβους και τις πραγματικότητές τους...

Η μέθοδος περιλαμβάνει υποστήριξη για τους γονείς αναφορικέ με  γονικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά θέματα.

 

 Η αιτία της φυγής …

Μέσα από ιστορίες, εικόνες, αφήγηση, ερωτήσεις, εικονογραφική και δημιουργική συνειδητοποίηση των στοιχείων που μπορώ να μεταδώσω σε παιδιά σε ομάδες (νηπιαγωγείο, σχολείο και εξωσχολική εκπαίδευση).

Μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις και εργαστήρια για ομάδες που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη από το εξωτερικό.

 

Σχετικά με τη φυγή ...

... Θα ήθελα να μιλήσω και να ενημερώσω. Σε ομάδες, σεμινάρια, σε κοινότητες ...

Σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία μου με τους πρόσφυγες, τις συνθήκες με τις οποίες πρέπει να ζήσουν και τις ευκαιρίες που έχουμε ως άτομα.

 


Refugees and Migration

Having grown up by accident in Europe, having the random right for a European passport, I was always working with people from different cultural contexts: 

the 2nd/3rd generation from the migrant workers who came to Germany, refugees from Bosnia in Munich, refugees from Syria, Afghanistan or elsewhere in 2015 in Munich and in Thessaloniki….

Up to now I have been involved in different projects.

 

 

My offers

 

Working with refugee children

For this purpose I did an additional apprenticeship 2016/2017 (integrative trauma therapy for children and adolescents). In small groups children can have time and space to express their feelings, their dreams, fears and realities..

Included is a support for the parents when it comes to parenting, educational and cultural issues.

 

The cause of flight...

Through stories, pictures, narrative, questions, pictorial and creative realization of what I can convey to children in groups (kindergarten, school, and extracurricular education).

Through presentations, discussions and workshops for groups visiting Thessaloniki from abroad. 

 

About fleeing...

... I would like to speak, tell and inform. In groups, at seminars, in communities...

About my past experience with refugees, the circumstances they have to live with and the opportunities we have as individuals.