Βιογραφικό | Curriculum vitae

1992 

1992-1993

Αποφοίτηση Λυκείου, Landau/ Pf, Γερμανία

Βοηθός σε βιντεολήπτες, υποστήριξη στούντιο, επεξεργασία και άλλες εργασίες στο τμήμα σύνταξης του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού TV München, τοπική ειδησεογραφική αίθουσα SAT 1 / RTL, Μόναχο, Γερμανία


1993-1998

Πανεπιστήμιο LMU Μονάχου: Δραματικές σπουδές, γερμανική γλώσσα, ιστορία τέχνης. Αποφοίτηση M.A.


1997-1999

Πανεπιστήμιο LMU Μονάχου: Παιδαγωγικές σπουδές (παιδαγωγική θεάτρου / εκπαιδευτικό παιχνίδι)


Από το 1996

 

Από το 1999

Θεατρικά projects (με άτομα με ειδικές ανάγκες, διαπολιτισμικά προγράμματα νεολαίας)

Δραστηριότητες πολιτιστικής εκπαίδευσης (Έργα με παιδιά και εφήβους με έμφαση στη διαπολιτισμική μάθηση)


2002-2003

Βιωματική εκπαίδευση / Εκπαίδευση σε εξωτερικούς χώρους (Παιδαγωγική Ακαδημία Linz, Αυστρία)


Από το 2002

 

2003-2016

Από το 2007

Πρόγραμμα αφήγησης στο πλαίσιο της βιογραφικής εργασίας (Γερμανικό Βραβείο Γηριατρικής Φροντίδας 2007)

Στούντιο τέχνης για παιδιά, Kinderwerkstatt Neuhausen, Μόναχο, Γερμανία

Σεμινάρια και διδασκαλία (σε σχολεία, ακαδημίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα περαιτέρω εκπαίδευσης με θέματα βιογραφίας, αισθητικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολιτικής εκπαίδευσης για υπαλλήλους με ειδικές ανάγκες σε προστατευμένα εργαστήρια (WfbM), για τα συνδικάτα τους και εκπρόσωποι γυναικών.


2016-2017

 

Από το 2016

Ολοκληρωμένη θεραπεία τραύματος (Ινστιτούτο Θεραπείας Τραύματος MIT, Μόναχο, Γερμανία)

Σεμινάρια και διαλέξεις με θέμα το τραύμα και τους πρόσφυγες (για διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε γερμανόφωνες χώρες, καθώς και ανάγνωση από το ιστολόγιό μου, εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, σεμινάρια «Τι είναι τραύμα, τι είναι συν-τραυματισμός» και συμμετοχή σε συζητήσεις πάνελ σε διάφορες εκδηλώσεις


Από το 2018

Εκπαίδευση στην Σοσιοκρατία (Δίπλωμα ως Σοσιοκρατική συντονίστρια το 2019, πιστοποίηση ως Σοσιοκρατική Ειδικός (ΠΕΣ) 2022)1992

1992-1993 

Graduation High school, Landau/Pf, Germany

Camera assistance, studio assistance, editing and work in the editorial department private television TV München local newsroom SAT 1 / RTL, Munich Germany


1993-1998

LMU University Munich: Drama studies, German language, Art history. 

Graduation M.A.


1997-1999

LMU University Munich: Pedagogy studies (Theatre pedagogy / educational play)


Since 1996

Since 1999

Theatre projects (with people with special needs, intercultural youth projects)

Cultural education activities (Projects with children and adolescents with the focus on intercultural learning)


2002-2003

Since 2002

 

2003-2016

Since 2007

Experiential education / Outdoor Training (Pedagogical Academy Linz, Austria)

Storytelling project within the framework of biography work (German Geriatric Care Award 2007)

Art studio for children, Kinderwerkstatt Neuhausen, Munich Germany

Seminars and teaching (in schools, academies and educational institutions of further education with the topics of biography work, aesthetic education, education and training, political education for employees with special needs in sheltered workshops (WfbM), for their labour unions, home advisory boards, and women’s representatives


2016-2017

 

Since 2018

Integrative Trauma Therapy (Institute for Trauma Therapy MIT, Munich, Germany)

Seminars and lectures around the topic of trauma and refugees (for different educational institutions in Greece and the German-speaking area as well as reading from my blog,  workshops for children and adolescents, seminars “What is a trauma, what is a co-traumatisation?” and participation on panel discussions at several events


Since 2018

Training in Sociocracy (Diploma as Sociocratic Facilitator 2019, Certification CSE 2022)